ข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ


ข้อกำหนด (Terms)

 • ผู้ให้บริการ: ผู้ให้บริการคือ บริษัทแทคซ์เคาต์
 • ผู้ใช้บริการ: ผู้ใช้บริการคือลูกค้าที่ตกลงใช้บริการทางการบัญชีของบริษัทแทคซ์เคาต์
 • บริการทำบัญชีรายเดือน: บริษัทจะให้บริการทำบัญชีรายเดือนตามข้อตกลงและรายละเอียดที่ระบุในใบเสนอราคา
 • บริการยื่นภาษี: บริษัทแทคซ์เคาต์จะช่วยในกระบวนการยื่นภาษีตามกฎหมาย
 • บริการทำบัญชีรายปี: สำหรับบริการทำบัญชีรายปี บริษัทแทคซ์เคาต์จะใช้โปรแกรม Express เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการลูกค้า
 • พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ใช้ของ Google Drive: บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้บริการเก็บเอกสารออนไลน์บน Google Drive โดยใช้อีเมลได้เฉพาะ 2 แอคเคาท์เท่านั้น
 • โปรแกรมบัญชีออนไลน์: โปรแกรมบัญชีออนไลน์คือโปรแกรม Peak Account หรือ Flow Account
 • วันเริ่มให้บริการ: วันเริ่มให้บริการจะได้รับการระบุในใบเสนอราคา
 • วันยุติการให้บริการ: วันยุติการให้บริการจะได้รับการระบุในใบเสนอราคา
 • ภาษี: ภาษี แสดงถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายของรัฐบาลไทย

เงื่อนไข (Conditions)

บริการทำบัญชีรายเดือน 

 • สำหรับบริการบัญชีรายเดือน ทางบริษัทแทคซ์เคาต์จะให้บริการโปรแกรมบัญชี “Peak Account” หรือ “Flow Account” ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของลูกค้า บริษัทแทคซ์เคาต์จะเลือกให้โปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดตามลักษณะงาน
 • บริษัทจะให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์แก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงและใช้บริการนี้ได้เพียง 2 แอคเคาท์เท่านั้น
 • บริษัทแทคซ์เคาต์บริการรับเอกสารจากลูกค้าเดือนละครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากมีการส่งเอกสารเกินจำนวนครั้งดังกล่าว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตนเอง
 • เอกสารที่ผู้ใช้บริการส่งมาให้ทางบริษัทแทคซ์เคาต์จะถูกเก็บรักษาโดยเราจนกระทั้งปิดงวดบัญชีสิ้นปี หลังจากนั้นทางบริษัทจะนำเอกสารดังกล่าวมอบคืนให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการขนส่ง

บริการทำบัญชีรายปี 

 • สำหรับบริการทำบัญชีรายปี บริษัทแทคซ์เคาต์จะใช้โปรแกรม Express เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการลูกค้า

บริการจดทะเบียน

 • บริษัทแทคซ์เคาต์ ให้บริการการจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการจดทะเบียนนั้นจะเป็นผ่านรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
 • ในกรณีที่บริษัทของลูกค้าได้จดกระดาษมาก่อนแล้วต้องการทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรายละเอียดของบัญชีหรือข้อมูลทางการบัญชี โดยที่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ บริษัทของเราจะไม่มีบริการดำเนินการยื่นกระดาษหรือเอกสารใด ๆ ให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ทางเรายินดีให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลและเตรียมข้อมูลให้แก่ลูกค้าตามความจำเป็น

การใช้พื้นที่เก็บเอกสารออนไลน์

 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้บริการเก็บเอกสารออนไลน์บน Google Drive โดยใช้อีเมลได้เฉพาะ 2 แอคเคาท์เท่านั้น และจะเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบหรือเก็บเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษีออกจากพื้นที่เก็บเอกสารออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้พื้นที่เก็บเอกสารออนไลน์ (ต่อ)

 • หากผู้ใช้บริการเลิกใช้บริการ ข้อมูลที่เก็บอยู่บนพื้นที่เก็บเอกสารออนไลน์ของบริษัทแทคซ์เคาต์จะเก็บให้ 90 หลังจากวันที่ยุติการให้บริการ 

การชำระค่าบริการ

 • ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน ทางบริษัทแทคซ์เคาต์จะส่งใบแจ้งหนี้ไปทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน และทางลูกค้าต้องโอนค่าบริการและชำระก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน
 • หากมีกรณีที่เกิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เกิดขึ้นจากตัวบริษัทนำส่งเอกสารล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้แจ้งให้กับทางผู้ให้บริการทราบ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในส่วนของค่าปรับทั้งหมด แต่หากความผิดเกิดจากความล่าช้าของทางบริษัทแทคซ์เคาต์ ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าปรับเองทั้งจำนวน
 • กรณีการชำระภาษี ทางผู้ให้บริการจะส่งแบบฟอร์มสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารในการชำระภาษีให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง 
 • ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนดโดยใช้ชื่อบัญชี บจก. แทคซ์เคาต์ และหมายเลขบัญชี 106-2-65776-2 ที่เป็นของบริษัท ผ่านทางธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

การคิดค่าบริการเพิ่มเติมของบริการทำบัญชีรายเดือน

 • กรณีที่ผู้ใช้บริการชำระภาษีล่าช้ากว่ากำหนดแล้วต้องยื่นในเดือนถัดไป ลูกค้าจะต้องรับผิดค่าปรับที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานรัฐและต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มอีก 500 บาทให้กับบริษัทแทคซ์เคาต์สำหรับการยื่นภาษีของเดือนที่ผ่านมา
 • กรณีลูกค้าชำระบริการล่าช้าเกินกว่าวันที่ระบุ จะมีค่าติดตามครั้งละ 200 บาท 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกบริการในระหว่างระยะเวลาสัญญาที่ได้ทำขึ้น ลูกค้าจะต้องชำระค่าปรับในอัตรา 1,000 บาทต่อเดือนตามจำนวนเดือนที่เหลือของสัญญา
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่มีบิลหรือรายการเกินจำนวนที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา การคิดค่าบริการเพิ่มเติมนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  • ในกรณีที่มีบิลเพิ่มเติมเกินกว่า 10 รายการ บริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมในจำนวน 100 บาทต่อบิล หรือ
  • ในกรณีที่มีรายการเกินกว่า 100 รายการ บริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมในจำนวน 200 บาทต่อการรายการเกินที่ได้ระบุไว้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการเพิ่มเติมเป็นไปตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของบิลหรือรายการเกินนั้น

การยุติและการะงับการให้บริการ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อตรวจสอบพบว่าลูกค้าไม่ได้ชำระค่าบริการเกินระยะเวลา 2 เดือนตั้งแต่วันที่คำร้องขอการบริการสุดท้าย โดยเราจะนำเอกสารทางบัญชีของลูกค้าออกจากบริษัทนั้นเมื่อลูกค้าชำระเงินค่าบริการและเงินค่าเดือนที่ค้างชำระทั้งหมด (กรณีที่การบันทึกบัญชีมีการดำเนินการแล้ว)
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าหากลูกค้าใช้คำพูดที่ดูถูก เหยียดหยาบ ใช้คำหยาบคาย หรือกริยาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของพนักงานของบริษัทแทคซ์เคาต์
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการหากมีคำร้องขอให้ทางบริษัทดำเนินการที่ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลประเทศไทยใด ๆ ที่อาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

อื่นๆ

 • สิทธิประโยชน์และโปรโมชันเกี่ยวกับบริการพิเศษที่บริษัทแทคซ์เคาต์มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ในทุกกรณีและข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านโดยตลอดระยะเวลาในการให้บริการของบริษัทแทคซ์เคาต์
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า