8 จุดสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

หนึ่งในหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โดยกฎหมายได้ระบุไว้ว่า ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้น ต้องมีสาระสำคัญ 8 อย่าง

ขี้เกียจอ่าน? กดฟัง audio blog เลย
สารบัญ

องค์ประกอบใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

8 จุดที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 • คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่่ที่เห็นได้เด่นชัด
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
  • ในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2
  • ผู้ทอดตลอดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนรามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ให้ระบชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของตัวแทนนั้นด้วย
 • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ
 • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายและลำดับของเล้ม (ถ้ามี)
 • ชื่อ ชนิด ประเภท และมูลค่าของสินค้า หรือของบริการ
 • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือของบริการโดยให้แยกออกจากมูลค่าสินค้า หรือบริการให้ชัดเจน
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด เช่น ข้อความว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่….” ซึ่งเป็นสถานประกอบการตามทีปรากฎในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

อ้างอิง

จะเห็นได้ว่าสาระสำคัญทั้ง 8 ข้อของใบกำกับภาษีนั้นสำคัญมาก หากมีข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญจะส่งผลเสียต่องผู้ประกอบการ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องตรวจเช็คใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทุกครั้งที่ได้รับเอกสารหากเกิดข้อผิดพลาดจะได้แจ้งให้ผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก้ไขได้ทันที หรือหากบริษัทเราเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปก็ต้องตรวจเช็คเอกสารก่อนส่งให้กับทางลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดตามหลังมาก แต่หากผู้ประกอบการท่านใดมีข้อกังวลเกี่ยวกับทางบัญชี หรือภาษี ตลอดถึงการตรวจสอบบัญชีสามารถปรึกษาเบื้องต้นกัยทางเราได้ฟรี ทักเรามาได้ที่ไลน์ @taxcount (มี @) หรือโทรคุยกับเรา 098-828-6924