การบันทึกค่าใช้จ่าย และออกใบหัก​​ ณ ที่จ่าย – คู่มือการใช้ PEAK